14.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ