15.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ