17.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΑΘΛΗΤΗ-ΑΓΓΛΙΚΑ